فعالیتهای پژوهشی گروهها
                                                                     پژوهش و تحقیق در لغت به معنای جستجو، رسیدگی، تفحص و جویا شدن است. در کل به مجموعه اعمال و فعالیت‌هایی گفته می‌شود که به شکل مناسب و صحیح و به روش یک سلسله اقدامات منظم و از قبل تعیین شده صورت می‌گیرد تا امر، موضوع و مسئله‌ای کشف و شناخته شود.

     در تعریف این فعالیت در مراکز کانون می‌توان گفت پژوهش به فعالیت فردی یا گروهی اطلاق می‌شود که در آن کودک یا نوجوان با بهره‌گیری از نیروی تفکر و با تکیه بر دانش و آگاهی خود و استفاده از منابع اطلاعاتی که در اختیار دارد به کمک و راهنمایی مربی به حل مسئله و پرسش ذهنی خود دست می‌یابد. به گونه‌ای که در پایان انجام فعالیت قادر به تفسیر و بیان نتایج عملیات منطقی خود باشد.

     نکته و هدف اصلی در انجام این فعالیت یافتن دانسته‌هایی چیزهایی است که قبلاً آنها را نمی‌شناختیم و با قبول این تعریف هر پژوهش نقش به سزایی در بنای دانش را دارد.

     در این فعالیت می‌توان براساس دانش فردی به طرح ادعای کلی (آنچه نسبت به آن آگاهی داریم) پرداخت. بر این اساس و با توجه به این نکته یافته‌هایی برای گفتن داریم که می‌توان در سایر عرصه‌ها برای دیگران مفید باشد و با ارائه مدارک و شواهد قانع‌کننده‌ای به دفاع از آنچه که ادعا می‌کنیم، بپردازیم.