هیأت علمی عمران


اعضای هیأت علمی رشته عمران

سایت اختصاصی اعضای هیات علمی به ترتیب حرف الفبا

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

آمار هیات علمی

نحوه همکاری

مرتبه علمی

دکتری

دانشجوی  دکتری

فوق لیسانس

                        

 

 

 

1

معصومه رستم آبادی

بورسیه

مربی

-

 

 

2

سعید کاظمی

 بورسیه استادیار  -    

جمع

2

 

 

2