هیأت علمی مکانیک

اعضای هیأت علمی رشته مکانیک
سایت اختصاصی اعضای هیات علمی به ترتیب حرف الفبا
 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

آمار هیات علمی

نحوه همکاری

مرتبه علمی

دکتری

دانشجوی دکتری

فوق لیسانس

گرایش

 

 

جمع

 

1 بهنام نیلفروشان بورسیه مربی   -

 
 

2

مسعود محمدی

بورسیه

مربی

 

-

 

 

ساخت و تولید

3

عبداله اکبری

تمام وقت

مربی

 

 

 -
 

 

4

محمدرضا اسدی

بورسیه

مربی

 

-
 

 

 ماشین های کشاورزی
5 حسام الدین مشیدی بورسیه مربی   -   ساخت و تولید
 

جمع

1

3

1

5