هیأت علمی شیمی

اعضا هیأت علمی رشته شیمی

سایت اختصاصی اعضای هیات علمی به ترتیب حرف الفبا
 

ردیف

نام ونام خانوادگی

آمار هیات علمی

نحوه همکاری

مرتبه علمی

دکتری

دانشجوی دکتری

فوق لیسانس

گرایش

 

 

 

جمع

50 جعفر اکبری میستانی تمام وقت استادیار -     آلی
 
51 نسرین فراهانی تمام وقت استادیار -      
 
52 آزاده شادالویی تمام وقت مربی   -   تجزیه
 
53 مهدی خلج تمام وقت استادیار -     معدنی
 

54

هومن پی سپار

تمام وقت

مربی

 

 

-

 
 

55

سید مهدی جزایری

بورسیه

مربی

 

 

-

 

56

سید محمود موسوی صفوی

بورسیه

مربی

-

 

 

مهندسی شیمی

جمع

4

1

2

7