هیأت علمی علوم پایه

اعضا هیإت علمی علوم پایه

سایت اختصاصی اعضای هیات علمی به ترتیب حرف الفبا

ردیف

نام ونام خانوادگی

آمار هیات علمی

نحوه همکاری

مرتبه علمی

دکتری

دانشجوی دکتری

فوق لیسانس

گرایش

جمع

رشته ریاضی

35

سیما صمد پور

تمام وقت

مربی

 

-

 

 محض

36

نازی عباچی

تماوقت

مربی

 

-

 

 محض

37

رضا محمد یاری

تمام وقت

استادیار

-

 

 

علوم پایه

38 الهام طهماسبی تمام وقت استادیار -     علوم پایه

زیست شناسی

45

ویدا تفکری

بورسیه

مربی

 

 

-

 

46

بهروز علیرضا پور

بورسیه

مربی

 

 

-

 

جمع

2

2

2

6