هیأت علمی کامپیوتر

اعضا هیأت علمی رشته کامپیوتر

سایت اختصاصی اعضای هیات علمی به ترتیب حرف الفبا

ردیف

نام ونام خانوادگی

آمار هیات علمی

نحوه همکاری

مرتبه علمی

دکتری

دانشجوی دکتری

فوق لیسانس

 

 

جمع

49

افشین لامعی

بورسیه

مربی

-

 

-

50

مهدی ملا مطلبی

بورسیه

مربی

-

 

-

51

علی پرهیزکاری

تمام وقت

مربی

-

-

 

52

الیاس سلیمی شهرکی

تمام وقت

مربی

-

-

 

جمع

-

2

2

4