لیست کارگاه ها


گروه الکترونیک

                                                                                                                                                             تصاویری از کارگاه


ردیف

رشته مهندسی تکنولوژی برق شبکه انتقال

1

آزمایشگاه ماشین الکتریکی 1و2

2

کارگاه تخصصی تابلو

3

نقشه کشی و نقشه خوانی الکتریکی

4

آزمایشگاه عایقهای فشار قوی

5

کارگاه تخصصی توزیع هوایی

6

آزمایشگاه حفاظت سیستمهای قدرت

7

آزمایشگاه مدارهای جریان متناوب

8

کارگاه تخصصی سرکابل و مفصل بندی

9

کارگاه تخصصی مدارهای فرمان

10

کارگاه تخصصی ترانسفورماتور


گروه برق الکترونیک و قدرت

ردیف

رشته:الکترونیک عمومی

1

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

2

آزمایشگاه میکروپروسور میکرو کنترلر

3

آزمایشگاه سیستم مخابراتی

4

آزمایشگاه مدارهای دیجیتال

5

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

6

کارگاه الکترونیک

7

آزمایشگاه تکنیک پالس

8

آزمایشگاه مدار مجتمع خطی

9

طراحی و ساخت مدار چاپی به کمک کامپیوتر

10

کارگاه رایانه در الکترونیک

11

کارگاه تعمیرات تلویزیون

12

کارگاه ماشین های الکتریکی و مدار فرمان

ردیف

رشته :الکتروتکنیک برق صنعتی

1

آزمایشگاه الکترونیک عمومی

2

آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی

3

آزمایشگاه دیجیتال

4

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

5

کارگاه سیم پیچی

6

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1

7

کارگاه ورقکاری و جوشکاری

8

آزمایشگاه کنترل صنعتی

9

کارگاه مدار فرمان

10

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2

11

آزمایشگاه هیدرولیک پنوماتیک

12

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

ردیف

رشته:مهندسی تکنولوژی الکترونیک

1

نرم افزارهای کاربردی در الکترونیک

2

آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی

3

آزمایشگاه اصول میکروکامپیوتر

4

آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطی

5

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

6

آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی