لیست کارگاه ها

لیست کارگاه ها


گروه :کامپیوتر و فناوری اطلاعات

                                                                                                                                                           تصاویری از کارگاهها

ردیف

رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار

1

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

2

کارگاه سیستم عامل شبکه

3

نصب و راه اندازی شبکه

4

آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

ردیف

رشته :مهندسی کامپیوتر نرم افزار

1

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 1

2

آزمایشگاه پایگاه داده ها

3

کارگاه عمومی

4

آزمایشگاه فیزیک 1

5

آزمایشگاه کامپیوتر

ردیف

رشته :علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

1

آزمایشگاه مدارهای منطقی کامپیوتر

ردیف

رشته :مهندسی فناوری اطلاعات

1

آزمایشگاه فیزیک 1

2

آزمایشگاه فیزیک2

ردیف

رشته : کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر

1

کارگاه سیستم عامل 2

2

کارگاه مبانی الکترونیک

3

آزمایشگاه پایگاه داده ها

4

مبانی اینترنت