لیست کارگاه ها


 لیست کارگاه های گروه عمران


           آزمایشگاه بتن                                                                                     
          تصاویری از کارگاهها

 

ردیف

نام کارگاه /آزمایشگاه

1

آزمایشگاه مکانیک خاک

2

آزمایشگاه بتن و سایر مصالح

3

آزمایشگاه فیزیک حرارت

4

آزمایشگاه فیزیک مکانیک

5

آزمایشگاه هیدرولیک

6

آزمایشگاه مکانیک سیالات

7

کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری

8

کارگاه تاسیسات برقی

9

کارگاه تاسیسات مکانیکی

10

کارگاه نقشه برداری