هیأت علمی معماری


سایت اختصاصی اعضای هیات علمی به ترتیب حرف الفبا

ردیف

نام ونام خانوادگی

آمار هیات علمی

نحوه همکاری

مرتبه علمی

دکتری

دانشجو ی دکتری

فوق لیسانس

 

جمع

68

مهرنوش ذوقی توتکابنی

تمام وقت

مربی

-

 

-

 

 

1