لیست کارگاههاآزمایشگاههای صنایع غذایی

  تصاویر کارگاه                                تصاویری از کارگاهها

ردیف

آزمایشگاه

1

آزمایشگاه شیمی آلی

2

آزمایشگاه میکرو بیولو‍ژی مواد غذایی

3

آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

4

آزمایشگاه زیست شناسی